پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بنیان واحد آموزشی بنیان شعبه ی دیگری در شهر اصفهان ندارد

دریافت جایزه ملی کیفیت

احراز گواهینامه اهتمام به کیفیت در هشتمین جشنواره ملی کیفیت ایران

تغذیه سالم

جشن قرآن

فعالیت های علمی

فعالیت های فرهنگی

فعالیت های ورزشی

کاردستی های دانش آموزان

بازدید از موزه موسیقی