پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بنیان واحد آموزشی بنیان شعبه ی دیگری در شهر اصفهان ندارد

دریافت جایزه ملی کیفیت

احراز گواهینامه اهتمام به کیفیت در هشتمین جشنواره ملی کیفیت ایران

احراز رتبه

کسب عنوان دبستان پیشگام در افق 1404

افتخار دیگری در شناسنامه آموزشی دبستان رابه خانواده بزرگ بنیان تبریگ می گوییم.